Algemene voorwaarden Cubitec BV (v. 08/2022)

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cubitec BV (“CUBITEC”) en de opdrachtgever (“Klant”), voor zover er niet van wordt afgeweken bij bijzondere voorwaarden of afzonderlijke overeenkomsten die schriftelijk zijn aangegaan en onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen. Deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Klant door de enkele bestelling, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant binden CUBITEC slechts wanneer CUBITEC ze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website van CUBITEC.

Een bestelling bij CUBITEC kan onder meer betrekking hebben op (i) de levering van Standaard Software onder een Standaard Licentie of toegang tot en gebruik van Standaard Software via een online platform, (ii) Onderzoek en ontwikkeling van specifieke software (“Specifieke Software”) volledige ontwikkeld ‘op maat’ voor de Klant of een bijkomende ontwikkeling voor een bestaand programma van de Klant, of (iii) het verstrekken van Diensten waaronder het aanbod van Clouddiensten en het beheer ervan, onderhoud van ICT, ondersteuning en bijstand.

1. Prijslijsten, offertes en bestellingen

Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van CUBITEC zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor CUBITEC. CUBITEC kan haar prijslijsten wijzigen zonder voorafgaand bericht. Elke door de Klant gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt CUBITEC slechts na schriftelijke aanvaarding ervan in een orderbevestiging of een raamovereenkomst. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te geschieden en is slechts geldig mits de schriftelijke aanvaarding door CUBITEC. Urgente werken worden opgestart en gemeld aan de klant binnen de 48 uur.

2. Opleveringstermijnen

De opleveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, kan vertraging in de dienstverlening geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of annulering van de bestelling. CUBITEC behoudt zich het recht voor om partiële diensten te verrichten. De gedeeltelijke uitvoering van een opdracht kan de weigering tot betaling van de gepresteerde diensten niet rechtvaardigen.

3. Prijs en betaling

De bestelling of opdracht wordt gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of overeenkomst. Behoudens andersluidend beding gebeurt de facturatie op basis van gepresteerde uren en uurtarief. Indien, na startdatum van de overeenkomst, één of meer externe kostprijsfactoren een verandering ondergaan, heeft CUBITEC het recht om de overeengekomen prijs te verhogen voor toekomstige prestaties. Indien er extra kosten worden gemaakt door CUBITEC op vraag van de Klant, moeten deze kosten door de Klant aan CUBITEC worden terugbetaald. Deze kosten zullen worden vermeld op de facturen van CUBITEC. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, zijn de door CUBITEC vermelde prijzen exclusief BTW.

Wanneer CUBITEC of de Klant vaststelt dat (i) de naleving van haar contractuele verplichtingen uitzonderlijk duurder of zwaarder is geworden, zonder weliswaar onmogelijk te zijn, door het plaatsvinden van een gebeurtenis, waarover ze geen controle heeft en die redelijkerwijs niet voorspeld kon worden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst (bv. oorlog of pandemie of enige daaruit voortvloeiende gevolgen of maatregelen, bv. beslissing van de overheid), en dat (ii) zij deze gebeurtenis of haar gevolgen niet redelijkerwijs kan voorzien, vermijden of omzeilen, zullen CUBITEC en de Klant met elkaar overleggen en hun uiterste best doen om onderhavige overeenkomst te wijzigen of aan te vullen om hun relatie te kunnen voortzetten, teneinde het contractuele evenwicht te herstellen waarbij de naleving van de contractuele verplichtingen niet langer uitzonderlijk duurder of zwaarder is. Mocht er hierover geen overeenkomst kunnen worden bereikt binnen een termijn van twee maanden dan heeft elk van de partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn of opzegvergoeding.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende overeenkomst, zijn facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening van CUBITEC. CUBITEC factureert de diensten die zij heeft geleverd op maandelijkse basis. De aanvaarding van betalingstermijnen en/of wissels brengt geen schuldvernieuwing met zich mede en doet geen afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld en de intresten en vergoedingen. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, nalatigheidsinteresten worden aangerekend overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovendien zal een forfaitaire schadeloosstelling van 10% van het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 100,00 EUR, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bovendien kan CUBITEC de uitvoering van de dienstverlening op schorten. CUBITEC hervat de dienstverlening van zodra de Klant alle onbetaalde facturen vereffend heeft.

4. Opzegging of ontbinding

Tenzij anders overeengekomen tussen partijen, kan elke partij een overeenkomst voor het leveren van Standaard Software en Diensten opzeggen door middel van het verzenden van een aangetekende brief aan de andere partij en mits het respecteren van een opzegtermijn van minstens drie maanden. Indien de overeenkomst het verstrekken van Diensten betreft met tussenkomst van derde partijen kunnen langere opzegtermijnen van toepassing zijn mits schriftelijke verwijzing in de offerte of de orderbevestiging.

Bij vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst tot het leveren van Specifieke Software is CUBITEC gerechtigd op een vergoeding voor het reeds gepresteerde werk alsook een schadevergoeding van 20% op de nog uit te voeren prestaties.

CUBITEC heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste 7 kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige en behoorlijke) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende essentiële verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder de Wet van 31 januari 2009 door de Klant; (iii) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; (iv) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant; of (v) indien CUBITEC goede redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Klant zijn verplichtingen jegens CUBITEC zal nakomen.

In geval van ontbinding behoudt CUBITEC zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden al vorderingen van CUBITEC op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

5. Klachten

Klachten met betrekking tot geleverde prestaties en Defecten moeten schriftelijk meegedeeld worden binnen de dertig (30) dagen na de prestatie of het voorkomen van het Defect.

Klachten met betrekking tot facturen van CUBITEC moeten schriftelijk meegedeeld worden aan CUBITEC binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van deze termijnen worden de prestaties en de facturen beschouwd als zijnde aanvaard zonder voorbehoud. Indien de Klant niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft geprotesteerd en/of indien CUBITEC niet de gelegenheid werd geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht tot klagen. De gedeeltelijke betaling zonder voorbehoud geldt als aanvaarding van de gehele factuur. Een klacht rechtvaardigt geen schorsing van betaling.

6. Intellectuele eigendom

Alle software, documentatie, ideeën, know-how, methoden of technieken die, onafhankelijk van de overeenkomst met de Klant, door CUBITEC of een derde zijn ontwikkeld, en die tijdens het verlenen van de Diensten worden gebruikt en eventueel (verder) worden ontwikkeld, met inbegrip van verbeteringen of wijzigingen of bijkomende ontwikkeling voor een standaard programma vertegenwoordigd of verdeeld door CUBITEC of ter verbetering of correctie van Defecten in Specifieke Software, vallen onder de Standaard Software of onder een Standaard Licentie en zijn en blijven de intellectuele eigendom van CUBITEC.

Specifieke Software wordt niet vermoed en moet uitdrukkelijk bevestigd worden in de overeenkomst. Alle intellectuele eigendomsrechten alsook het exclusieve beschikkingsrecht over alle informatie, documentatie, software en/of data die door CUBITEC dan wel zijn werknemers, aangestelden en/of onderaannemers specifiek voor de Klant geschreven worden in uitvoering van de overeenkomst met de Klant, worden overgedragen aan de Klant na ontvangst door CUBITEC van de volledige betaling van de prijs en de kosten betreffende en in overeenstemming met de diensten.

De materialen, toebehoren en werktuigen die bij het leveren van de Diensten gebruikt worden door CUBITEC blijven eigendom van CUBITEC. De Klant stelt aan CUBITEC alle nodige informatie, documentatie, software en/of data ter beschikking die nodig is om de Diensten uit te voeren. Deze informatie, documentatie, software en/of data wordt enkel ter beschikking gesteld bij wijze van uitlening en blijft de exclusieve eigendom van de Klant.

7. Verwerking van persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt CUBITEC zich ertoe om persoonsgegevens discreet te gebruiken en het vertrouwelijke en private karakter ervan te beschermen. Dit alles in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. CUBITEC heeft naar best vermogen juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Waar het onmogelijk is om beveiliging volledig te kunnen garanderen zal CUBITEC voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Bij aanvang van de relatie sluit CUBITEC een verwerkingsovereenkomst met de Klant. Een privacy- en cookieverklaring is steeds beschikbaar via de website van CUBITEC.

8. Aansprakelijkheid

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al CUBITEC verbintenissen onder deze Algemene Voorwaarden middelenverbintenissen. Betreffende mogelijke ongewenste of schadelijke effecten voor de Klant of derden, heeft de Klant de plicht om vóór gebruik de resultaten van de geleverde Diensten, te controleren. Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is CUBITEC slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door een opzettelijke of zware fout of door bedrog door CUBITEC. Voor overige fouten is CUBITEC niet aansprakelijk.

Ingeval CUBITEC aansprakelijk worden gehouden voor enigerlei schade, is CUBITEC haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. CUBITEC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. CUBITEC is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. CUBITEC is in geen geval aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van documenten of data die de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst aan CUBITEC heeft overgemaakt. De Klant verbindt er zich toe back-upkopieën te maken en alle geleverde documenten en data te bewaren.

CUBITEC kan zich ten overstaan van de Klant ook beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid geformuleerd in de contractuele voorwaarden van derden, leveranciers van Clouddiensten, voor zover de Klant bij het aangaan van de overeenkomst op deze voorwaarden gewezen was en er van in kennis was gesteld.

Iedere aanspraak van de Klant tot schadevergoeding lastens CUBITEC vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaren nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Klant gekend of redelijkerwijze gekend konden zijn.

De Klant moet CUBITEC vrijwaren en verdedigen in geval van klachten vanwege derden, die veroorzaakt worden door of voortvloeien uit een van de Diensten die CUBITEC volgens de instructies van de Klant heeft uitgevoerd. De Klant verbindt zich er tevens toe CUBITEC te vrijwaren voor de financiële gevolgen van elk door de Klant en/of derden ingediende schade-eis als gevolg van een verwerking of een handeling die strijdig is met geldende privacyregelgeving en veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit de Diensten van CUBITEC en/of haar werknemers en/of haar aangestelden in opdracht van de Klant.

Ingeval van overmacht wordt CUBITEC haar verplichtingen opgeschort en is CUBITEC van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

De Klant verbindt zich ertoe met CUBITEC samen te werken, aan CUBITEC de nodige informatie te bezorgen en alle nodige ondersteuning geven die redelijkerwijze kan gevraagd worden om CUBITEC toe te laten haar verplichtingen na te komen. Inzake opleidingen neemt CUBITEC alle redelijke maatregelen om de Klant goede, juiste en zo volledig mogelijke informatie te verschaffen, zonder hierin enige garantie of verantwoordelijkheid op zich te nemen om te voldoen aan de verwachtingen/eisen van de Klant.

9. Voeren van publiciteit

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk andersluidende bepalingen in de overeenkomst met de Klant is CUBITEC gerechtigd de bedrijfsnaam van professionele Klanten te vermelden op haar website als zijnde afnemer van CUBITEC.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toetreding of de deelname van CUBITEC in een contractuele of andere relatie die de Klant verbindt met derden, brengt geen enkele afwijking met zich mee m.b.t. de toepassing van het Belgisch recht t.o.v. CUBITEC.

Alle geschillen omtrent overeenkomsten die aan deze Algemene Voorwaarden onderworpen zijn, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van Antwerpen. CUBITEC behoudt zich echter het recht voor op te treden voor de rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de Klant.

Do you want to work with us?